@{{ bio = "\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0628\u062e\u0648\u0646\u061b \u0686\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u062a \u0631\u0648 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0647..... \r\n\u2665!" }}


هیوا


300 روز قبل
جمعه 14 مرداد 1401روند ها : #کتاب،

{{ bio_content }}