@{{ bio = "\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0628\u0648\u062a\u06cc\u0645\u0627\u0631 \r\n\r\n\u0639\u0636\u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0647\u0631\u0627\u06cc\u06cc" }}


فاطمه زهرا بوتیمار


45 روز قبل
شنبه 9 اسفند 1399روند ها : #کتاب،