جان مکالیستر  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (1)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


طراحی برنامۀ آموزشی زبان

طراحی برنامۀ آموزشی زبان کتابی از پل نیشر و جان مکالیستر است. موضوع این کتاب کیفیت آموزش زبان به زبان آموزان در یک برنامه آموزشی است.  درباره کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان  پل نیشر و جان مکالیستر در این کتاب بخش‌های فرایند یک برنامه آموزشی زبان را توضیح داده‌اند و نقش محیط آموزشی را در کیفیت آموزش زبان سنجیده‌اند. آنها همچنین درباره مباحث مهم دیگری در آموزش زبان همچون تحلیل نیازها، اصول آموزشی، اهداف و محتوای آموزشی، قالب و شیوه ارائه زبان و نظارت و ارزیابی زبان‌آموز سخن گفته‌اند.  خواندن کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم  مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی به ویژه دست‌اندرکاران آموزش زبان.