مهدی مبلغ  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (1)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


طراحی و تبیین شاخص‌های بهره‌وری دانشگاه‌ها

«طراحی و تبیین شاخص‌های بهره‌وری دانشگاه‌ها» اثر دکتر ناصر شمس (-۱۳۳۸) و مهدی مبلغ، اثری در حوزه‌ی مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد است.