@{{ user_rate = 0 }}

نزدیک ته خیارروند ها : #کتاب،

نزدیک ته خیار

ناصر فیض 208 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

تلخ است، شیرین است،تلخ و شیرین است؛نمیدانم. شاید چیزی باشد شبیه به "نزدیک ته خیار"!
بنا به برخی از تعاریف هدف غایی طنز اصلاح کژی ها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی است که با تاختن و به سخره گرفتن و نیز درشت نمایی آن ها، امکان پذیر است.
در این مجموعه سعی کرده ام به موضوعاتی که دست مایه ی آفرینش طنز در آثار اغلب طنزپردازان معاصر بوده است نپردازم جز در مواقعی که...

برش هایی از کتاب