@{{ user_rate = 0 }}

منشآت میبدیروند ها : #کتاب،

منشآت میبدی

قاضی حسین میبدی 326 صفحه

انتشارات مرکز نشر میراث مکتوب

میبدی، ادیب، ریاضیدان و حکیمی مشّائی است، امّا همچون استاد خود جلال‌الدین دوانی در شعر مذاق عرفانی داشت. مجموعه رسائل و مکاتبات او در این کتاب با نثری ادیبانه، مُرسَل و متکلّف نوشته شده. این اثر شامل ۱۱۱ نامه در موضوعات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی است که نویسنده در آن علاوه بر توصیف وضعیّت روزگار خود، به ذکر مقام دیوانی و ارتباطش با بزرگان و فرمانروایان آن دوران می‌پردازد. از دیگر آثار اوست: شرح دیوان حضرت علی (ع) با فواتح سبعه آن و حواشی بر کافیه، هدایةالحکمه، طوالع و شمسیه.
این کتاب توسط نصرت‌للّه فروهر تصحیح شده است.

برش هایی از کتاب