@{{ user_rate = 0 }}

مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسیروند ها : #کتاب،

«مقوله‌ی وجه، نمود و نفی در زبان فارسی» به قلم آزیتا حجت‌اله طالقانی (-۱۳۴۵) کتابی تخصصی در حوزه زبان‌شناسی با موضوع ساختار زبان فارسی است.
تاکنون آثار ارزشمند بسیاری در مورد زبان فارسی انتشار یافته، اما در کمتر اثری بررسی ساخت زبان فارسی بر مبنای نظریه‌های نوین زبان‌شناسی مورد توجه واقع شده‌است. در کتاب ارزنده‌ی حاضر، نگارنده بررسی و تحلیل واژ-نحوی مقوله‌های وجه، نمود و نفی را در زبان فارسی در چهارچوب برنامه‌ی کمینه‌گرا مبنای عمل قرار داده‌است و می‌توان آن را نخستین اثری دانست که با بهره‌گیری از نظریه‌‌ها و دستاوردهای نوین زبان‌شناسی به صورت تخصصی به این مهم پرداخته‌است.
مطالعه‌ی کتاب حاضر برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌ی زبان‌شناسی سودمند است و می‌توان آن را به عنوان کتابی درسی برای درس ساخت زبان فارسی معرفی کرد.

برش هایی از کتاب