@{{ user_rate = 0 }}

ستاره شیطانروند ها : #کتاب،

ستاره شیطان

یو نسبو , احسان درخشنده 578 صفحه

انتشارات نگارش الکترونیک کتاب

«الماسی ۵ وجهی به رنگ خون»؛ این امضای قاتلیست که پس از کشتن هر یک از قربانیان خود یکی از این الماس‌ها را روی جسد می‌گذارد.
کاراگاه هری هول در این داستان از طرفی ماموریت یافتن قاتل را برعهده دارد و از طرف دیگر باید با فساد داخلی پلیس مبارزه کند.
آیا او می‌تواند از دامی که برایش گسترده شده به سلامتی رهایی یابد؟

برش هایی از کتاب