@{{ user_rate = 0 }}

نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان: مفاهیم، ویژگی ها و دستاوردهاروند ها : #کتاب،

در نوشتار حاضر تلاش گردیده تا ضمن بررسی مفاهیم، ویژگی‌ها و کارکردهای تعلیم و تربیت غیررسمی، تجربیات برخی از کشورهای جهان نیز به نحو اختصار مورد مطالعه قرار گیرد. مضافاً، معروف‌ترین و مهم‌ترین نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی در کشور نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این امید، که ضمن ترغیب صاحب‌نظران و محققان و دست اندرکاران این حوزه به مطالعه دستاوردهای اینگونه نهادها، چگونگی ساماندهی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برخی از نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی در کشور نیز به منظور شناخت و بهره‌برداری از کارکردها و دستاوردهای آن، مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.

برش هایی از کتاب