@{{ user_rate = 0 }}

سیصد ضد سیصد: مروری بر روابط ایران و یونان از آغاز تا نبرد ترموپیل  [به بهانه ساخت فیلم سیصد]روند ها : #کتاب،

اثر حاضر با هدف آشنایی جوانان با دوره‏ای از تاریخ ایران که به جنگ‏های طولانی و روابط خارجی ایرانیان و یونانیان اختصاص دارد، تدوین شده و در خلال آن در بخش کوچکی، گوشه‏ هایی از فیلم ۳۰۰ نیز نقد خواهد شد. هرچند که آشنایی با اصل حادثه، ناگزیر خواننده کتاب را به منتقد فیلم سیصد بدل خواهد کرد.
در بررسی تاریخی این دوره، بیش از آنکه ارائة روایتی منسجم از حوادث نیمة نخست پادشاهی هخامنشی مدّنظر باشد، تلاش شده تا گزارشی از کمّ و کیف مواجهة غرب و شرق در آن عصر عرضه شود تا خواننده دریابد که سهم هر یک از این دو از لکه ‏های سیاه تاریخ به چه میزان است و نیز جوان ایرانی در برابر ستیز رسانه ‏ها پاسخی برای اندیشه و احساسِ برانگیخته‏ اش داشته باشد؛ احساسی که گاه غفلت از پاسخ‏گویی به آن موجب سرخوردگی ایرانی در برابر زرق و برق دلفریب تمدن رو به پیشرفت دنیای غرب شده و به ‏جای تقویت فرهنگ و تمدن ایرانی، رنگ‏باختن آن در جهانِ جهانی‏ شونده را به ‏دنبال داشته است.

برش هایی از کتاب