@{{ user_rate = 0 }}

مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانانروند ها : #کتاب،

با توجه به تقویت و گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام، لزوم برنامه¬ریزی در این راستا بیش از پیش آشکار می‌گردد. در رسیدن به این مهم، پرورش مدرسان کارآزمودۀ زبان فارسی، جذب بیشتر زبان‌آموزان خارجی برای یادگیری فارسی در ایران، و آسیب‌شناسی و واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از اهم ضروریات است.
به منظور نیل به این اهداف، دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به برگزاری نخستین همایش ملی «واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان» نمود. این اقدام با هدف دستیابی به سه هدف عمده انجام گرفت که عبارتند از:
۱) ترسیم و ارزیابی وضعیت موجود منابع، با تاکید بر: الف. مهارت‌های پنج‌گانه آموزش زبان فارسی، ب. مبانی نظری و روش‌های تهیه و تدوین منابع آموزشی، ج. مخاطب‌محوری منابع آموزشی؛
۲) ترسیم وضعیت مطلوب؛
۳) ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب؛
به منظور گزینش مقاله‌های برتر همایش، ۲۱ مقاله به مرحله سوم داوری راه یافت که از آن میان ۶ مقاله انتخاب شد. مجموعۀ حاضر دربرگیرندۀ این ۶ مقاله برگزیده همایش بر مبنای نظر اعضای محترم کمیتۀ علمی و داوری همایش است.

برش هایی از کتاب