@{{ user_rate = 0 }}

دختران بیش فعال و صد پرسشروند ها : #کتاب،

دختران بیش فعال و صد پرسش

بهزاد رحمتی , پاتریشیا کوئین 216 صفحه

انتشارات فرهنگ و دانش

اکثر قربانیان (ADHD) درگیر مشکلات و اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و سرکشی می باشند. ولی متاسفانه جامعه این مشکلات زنان را همانند مردان به رسمیت نمی شناسد و این تاریک بینی، ذهنیت بسته و مغروضانه در بین صاحبنظران و درمان گران نیز به چشم می خورد.

برش هایی از کتاب