@{{ user_rate = 0 }}

اسکندرنامهروند ها : #کتاب،

اسکندرنامه

منوچهرخان حکیم 360 صفحه

انتشارات مرکز نشر میراث مکتوب

شاید بتوان گفت مفصل‌ترین و پرتنوع‌ترین قصه‌های عامیانه چند قرن اخیر، اسکندرنامه نقالی است. البته اسکندرنامه از دیرباز خواننده و شنونده داشته و گذشته از روایت‌های منظوم(فردوسی و نظامی) یک روایت به نثر کهن از قرن ششم دارد.
تالیف اسکندرنامه نقالی را به منوچهرخان حکیم نسبت داده‌اند که دقیقا مشخص نیست چه کسی است. چه بسا این کلمه صورت تحریف‌شده «منوچهر شصت‌کله» از نخستین راویان این داستان بوده باشد.
گردآورنده این کتاب علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو است.

برش هایی از کتاب