@{{ user_rate = 0 }}

قصه‌های امثال و حکم دهخدا (۲)روند ها : #کتاب،

قصه‌های امثال و حکم دهخدا (۲)

رضا شیرازی 144 صفحه

انتشارات پیام محراب

مجموعه دو جلدی قصه‌های «امثال و حکم» با بازآفرینی تعدادی از مطالب کتاب چهار جلدی «امثال و حکم» به زبانی ساده و روان است که در سال ۱۳۱۰ توسط علی‌اکبر دهخدا در تهران منتشر شد و دارای نزدیک به ۵۰ هزار امثال و حکم (ضرب المثل) و کلمات قصار و ابیات متفرقه است. این مجموعه بین سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ جمع‌آوری و منتشر شد.
جلد دوم مجموعه دو جلدی قصه‌های «امثال و حکم» نیز شامل ۲۳ مثل است. برخی از عنوان‌های آن عبارتند از«حلال حلالش به آسمان رفت»، «حساب منفعت‌هایت را می‌کنی»، «دو قورت و نیمش باقی است»، «بگو رفیقم هم سوخت»، «سحرخیز باش تا کامروا باشی»، «کفش‌ها را می‌جورم»، «دیگی که می‌زاید یک روز هم می‌میرد» و «زر را دشمن بگیر تا مردمان تو را دوست گیرند».
در بخشی از «حلال حلالش به آسمان رفت»، می‌خوانیم:«پیرزن تندتند نفس می‌کشید. گلویش انگار با خمیری ترشیده بسته شده بود. مزه دهانش به تلخی می‌زد. ساکت بود و داشت فکر می‌کرد: آیا امیدی به توبه این پسر هست؟ نه من که زیاد زنده نیستم تا آن روزها را ببینم؛ روزهایی که پسرم توبه کرده و نیکوکار شده باشد...»

برش هایی از کتاب