@{{ user_rate = 0 }}

چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان؛ حوزه‌های دستور، واژه و کارکرد برای سطوح پایه میانی و پیشرفتهروند ها : #کتاب،

کتاب «چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان» نوشته دکتر مهین‌ناز میردهقان، دکتر امیررضا وکیلی فرد، زینب منتظری و فرشته باقری به حوزه‌های دستوری، واژه و کارکرد آن برای سطوح پایه، میانی و متوسطه آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها می‌پردازد.

برش هایی از کتاب