@{{ user_rate = 0 }}

پهلوانان‌؛ و بازوبندی‌ برای‌ بازوهای بریده‌روند ها : #کتاب،

استاد «پهلوان ‌غفور»، «نوخاسته‌ حیدر» را برای‌ آزمون‌ِ پهلوانی‌ آماده‌ می‌کند...
پهلوان شبان، پهلوان اسد، پهلوان مراد و چند نوخاسته‌ و نوچة‌ دیگرِ نیز حضور دارند

برش هایی از کتاب