@{{ user_rate = 0 }}

دنیای استثنایی آلفرد ژاریروند ها : #کتاب،

آلفرد ژاری استننایی زندگی کرد، آثر آستنایی خلق کرد، استثنایی مرد و یک دنیای استثنایی پدید آورد. او شاعر، رمان نویس، نمایشنامه نویس، طراح و همزمان دانشمند بود. در عمر بسیار کوتاه خود آثار بسیاری را خلق کرد. شاخص ترین اثر او، شاه ا وبو، آغازگر سبک های دادائیسم، سورئالیسم و ابزورد است که بیشترین تحول را در هنر تئاتر پدید آورد و تاکنون بیشترین اجراهای عروسکی و صحنه ای را داشته است. پدر اوبو: آه آقایان! هر چند ممکن است این کشور زیبا باشد ولی یک تکه از لهستان هم نمی شود. اگر لهستان وجود نداشت هیچ لهستانی هم نبود.

برش هایی از کتاب