@{{ user_rate = 0 }}

پنج نمایشنامه عروسکیروند ها : #کتاب،

در این لحظات اسفبار جهانی هنرمند باید با مردم بگرید و بخندد. باید دسته گل های سوسن سفید را رها کرد و تا کمر در مرداب فرو رفت تا به آنها کمک کرد که در پی سوسن سفیدند. تمایل زیادی برای ارتباط با دیگران دارم. برای همین بر در تئاتر کوبیدن و تمام احساسم را نمایان کردم.

برش هایی از کتاب