@{{ user_rate = 0 }}

نوشته‌های‌ گونه‌گون‌: (جلد 11 از مجموعه آثار جبران خلیل جبران)روند ها : #کتاب،

جبران خلیل جبران(۱۸۸۳-۱۹۳۱) نویسنده و شاعر آمریکایی لبنانی‌تبار است.
«نوشته‌های‌ گونه‌گون‌» مجموعه‌ای از نوشته‌های گوناگون و پراکنده خلیل جبران مانند نمایشنامه، نامه، سخنرانی، مقاله و ... است که در اینجا گردآوری و ترجمه شده است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
«سؤالی‌ دارم‌ که‌ فقط‌ از تو می‌خواهم‌ بپرسم‌. سؤالی‌ که‌ می‌خواهم‌ با آن‌ به‌ عمق‌ روحت‌ برسم‌ همچون‌ معیاری‌ که‌ گستره‌ی‌ روحت‌ را به‌ من‌ می‌نماید. تو امروز در اوج‌ جوانی‌ و نشاط‌ هستی‌ و زن‌ و فرزند می‌خواهی‌. ولی‌ از تو می‌پرسم‌ که‌ آیا تو شایسته‌ ازدواج‌ هستی‌ و لیاقت‌ فرزند و تولید نسل‌ را داری‌؟ آیا تو نیرومندی‌ و زمامدار نفس‌ خود هستی‌؟ آیا شهوتت‌ را در کنترل‌ داری‌ و بر احساسات‌ و عواطف‌ خود مسلطی‌؟ این‌ سؤالی‌ است‌ که‌ دارم‌ و توضیح‌ آن‌ را از تو می‌خواهم‌. آیا حیوانی‌ خواسته‌اش‌ را در تومی‌ دمد یا ازدواج‌ یک‌ ضرورت‌ است‌؟ آیا ازدواج‌ تو از احساس‌ تنهایی‌ است‌ یا میل‌ به‌ ماندن‌ و تنازع‌ بقا؟
تو بر فراز خود ساخت‌ و ساز می‌کنی‌ ولی‌ پیش‌ از آن‌ جسمی‌ و روحی‌ هستی‌ که‌ بر خود می‌افزایی‌ تا آن‌ را به‌ سمت‌ بالا حرکت‌ دهی‌ و نه‌ اینکه‌ فقط‌ به‌ پیش‌ برانی‌ بلکه‌ به‌ اوج‌ برسی‌. پس‌ کاش‌ بهشت‌ ازدواج‌، بنیان‌ تو را تقویت‌ کرده‌ و پایه‌های‌ تو را تحکیم‌ کند!
تو با ازدواج‌ جسمی‌ رفیع‌تر از جسم‌ خود و عالی‌تر و محکم‌تر از پیش‌ پدید خواهی‌ آورد، مخلوقی‌ که‌ بزودی‌ فراتر از خویش‌ خواهد رفت‌. و ازدواج‌ در نزد من‌ جز تمایل‌ همسران‌ برای‌ ایجاد فرزندی‌ بزرگ‌تر و والاتر از پدر و مادرش‌ نیست‌. ازدواج‌، احترام‌ متقابل‌ میان‌ همسران‌ برای‌ تحقق‌ همین‌ تمایل‌ است‌. این‌ است‌ معنی‌ واقعی‌ ازدواج‌، ولی‌ آنچه‌ را دیگران‌ ازدواج‌ می‌نامند چه‌ بنامم‌؟
چنان‌ ازدواجی‌ را آلوده‌ کردن‌ روح‌ دو طرف‌ می‌دانم‌ که‌ لذتی‌ زودگذر را در زن‌ و شوهر برجا می‌گذارد.»

برش هایی از کتاب