@{{ user_rate = 0 }}

وسواس و صد پرسشروند ها : #کتاب،

وسواس و صد پرسش

بهزاد رحمتی , خوزان کوبرت 141 صفحه

انتشارات فرهنگ و دانش

متأسفانه ابتلا به اختلال وسواس فکری و رفتاری نه تنها زندگی خود قربانی (کودک) را تباه می‌کند بلکه بازتاب ویرانگرش همه اطرافیان فرد مبتلا را نیز به طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد و چون کتاب حاضر به وسواس کودکان می‌پردازد بدین علت به احتمال قوی کتاب حاضر به منظور پاسخگویی به مشکلات مرتبطه و بازتابی، توسط شما مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا بدین وسیله بهتر بتوانید با کسب آگاهی‌ها و اطلاعات مرتبط بیشتر، بهتر عوارض و مشکلات این اختلال را مهار کنید تا بدین وسیله هرچه بیشتر بسترهای پویایی، خودشکوفایی و خودپذیری فرزندتان را فراهم کرده و هم اینکه آرامش و ثبات بیشتری را در خانواده تجربه کنید.

برش هایی از کتاب