@{{ user_rate = 0 }}

برای تو می‌نویسم...روند ها : #کتاب،

برای تو می‌نویسم...

سادنیک چم 87 صفحه

انتشارات نظری

«برای تو می‌نویسم...» نوشته‌های پراکنده سادنیک چم( -۱۳۳۴)، نویسنده است.
در بخشی از کتاب به نام «معنای زندگی» می‌خوانیم:
«از وقتی که حضورت معنای زندگی شد
محبت را در پاکی نگاه تو
و صداقت را در وجود مهربانت معنا کردم
لحظه‌ها را با شوق دیدنت سپری می‌کنم
و ترا تا بی‌کران عشق دوست دارم...»

برش هایی از کتاب