@{{ user_rate = 0 }}

چکیده‌ی مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانانروند ها : #کتاب،

کتاب چکیده‌ی مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان که مهین میردهقان آن را جمع‌آوری کرده است. این کتاب چکیده‌ای از مقالات این همایش است که در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
خواندن کتاب چکیده‌ی مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
این کتاب را به تمام دانشجویان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان پیشنهاد می‌کنیم

برش هایی از کتاب