@{{ user_rate = 0 }}

واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان؛ مجموعه مقالات، جلد ۲روند ها : #کتاب،

کتاب مجموعه مقالات واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ جلد ۲ را مهین‌ناز میردهقان جمع‌آوری کرده است. در این کتاب مجموعه‌ای از مقالاتی گردآوری شده است که در همایش مجموعه مقالات واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان شرکت کرده بودند.
درباره کتاب مجموعه مقالات واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ جلد ۲
با گسترش روابط فرهنگی و سیاسی اجتماعی ایران با دیگر کشور‌ها روابط علمی و آموزشی ما هم افزایش یافته است. در این روابط تا جایی پیش رفته است که خود زبان فارسی به دلیل اهمیت و تاریخچه‌اش به عنوان یکی از مهم‌ترین رشته‌هایی است که آموزش داده می‌شود. این کتاب نتیجه همایشی است که اساتید و دانشجویان آموزش زبان به غیر فارسی زبانان در آن شرکت کرده‌اند و مقالات مهم ارزشمندی در خود دارد.
خواندن کتاب مجموعه مقالات واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ جلد ۲ را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
این کتاب را به تمام پژوهشگران زبان‌شناسی و آموزش زبان به غیرفارسی‌زبانان پیشنهاد می‌کنیم

برش هایی از کتاب