@{{ user_rate = 0 }}

مسافران ملکوت: کتاب شهید احمد کاظمیروند ها : #کتاب،

مسافران ملکوت: کتاب شهید احمد کاظمی

سعید عاکف 20 صفحه

انتشارات ملک اعظم

خلاصه کتاب

مسافران ملکوت، عنوان مجموعه کتاب هایی است که قصد دارد به زندگینامه شهدا بپردازد.
در این کتاب به زندگی شهید احمد کاظمی پرداخته شده است که این کتاب علاوه بر توضیحات چند تصویر ناب و عالی از زندگی ایشان نیز به تصویر کشیده شده است.
در این کتاب حدود بیست خاطره زیبا همراه با تصاویر رنگی از سردار حاج احمد کاظمی کتابی خواندنی را در مورد آن شهید عزیز تشکیل داده است.


برش هایی از کتاب