@{{ user_rate = 0 }}

فرح پهلوی-زنان دربار به روایت اسناد ساواک-جلد دومروند ها : #کتاب،

فرح پهلوی-زنان دربار به روایت اسناد ساواک-جلد دوم

488 صفحه

انتشارات انتشارات مرکز اسناد تاریخی

در این مجموعه کتاب‌ها، اسناد باقی مانده درباره زنان دربار پهلوی و فعالیتهای پیدا و پنهان آنان منتشر شده است. اسناد کتاب حاضر عمدتا اسناد محدود ساواک و اسناد دفتر فرح پهلوی است. جلد اول این کتاب نیز در طاقچه عرضه شده است.
توضیح : این کتاب به دلیل داشتن عکس اصل سندها، دارای حجم بیشتری نسبت به بقیه کتابها است.

برش هایی از کتاب