@{{ user_rate = 0 }}

فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعیروند ها : #کتاب،

روش های موثر در فن بیان، کلام را روان و با معنا می‌سازد و فراینـدهایی بجـامانده از نیات ذهنی را در سخنوری ایجاد می‌کننـد و جـذابیت در سـخن بوجـود می‌آورند. اثـربخش تـرین ارتباطـات کلامی در فن سخنوری، گفتار زیبا و صلح آمیزی است که از درون حسهای برتـر وجود انسجام یافته باشد و بر ذهن های شنوندگان جـذب گـردد. ماهیـت کـلام در گفتار بـه ارتباطـات انـسانی اصـالت مـی بخـشد و سـخنی کـه از دل برآیـد و بـر احساسات درونی آدمی بنشیند، سرمنشاء ارتباطـات انـسانی مـی شـود کـه غایـت هم زیستی را به ارمغان می آورد

برش هایی از کتاب