@{{ user_rate = 0 }}

شمس پهلوی- زنان دربار به روایت اسناد ساواکروند ها : #کتاب،

شمس پهلوی- زنان دربار به روایت اسناد ساواک

393 صفحه

انتشارات انتشارات مرکز اسناد تاریخی

شمس پهلوی- دختر بزرگ رضاخان- دارای محبوبیتی خاص نزد پدر بود و با بهره گیری از این علاقه، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود. وی بر خلاف اشرف به امور سیاسی کمتر علاقه نشان می‌داد و بیشتر وقت خود را در جمع آوری مال و اموال و زد و بند در امور اقتصادی و ... می گذراند.
اسناد موجود در این کتاب که برگرفته از اسناد رسمی موجود دوره پهلوی است، تنها نمایانگر بخشی از هزینه های سرسام‌آور او است.

برش هایی از کتاب