@{{ user_rate = 0 }}

مقدمه‌ای بر فانتزیروند ها : #کتاب،

مقدمه‌ای بر فانتزی

شیوا مسعودی 104 صفحه

انتشارات انتشارات نمایش

«مقدمه‌ای بر فانتزی» کتابی به پژوهش شیوا مسعودی( -۱۳۵۳)، پژوهشگر هنر و ادبیات است.
این کتاب مقدمه‌ای است بر شناخت گونه‌های فانتزی. در ابتدا معانی و تعاریف فانتزی را پس از انتقال به زبان فارسی مرور کرده و سپس با نگاهی به حوزه‌های فانتزی و ادبیات، دوره‌های تاریخی، زیرگونه‌های ادبی و قلمروی فانتزی را مورد تحلیل و بازخوانی قرار می‌دهد. در بخش دوم به بررسی موردی چند اثر فانتزی در ادبیات و ادبیات نمایشی می‌پردازیم و در آخر با توجه به مطالب گفته شده جایگاه فانتزی در نمایش عروسکی را تبیین می‌کند.
در بخشی از کتاب درباره تعریف فانتزی می‌خوانیم:
«کلمۀ فانتاستیک از واژه‌ای لاتین فانتاستیکوس به معنی مرئی‌سازی یا تجلی آمده است؛ با چنین تعبیر عامی هر فعالیت خیال‌پردازانه‌ای فانتاستیک و تمام آثار ادبی فانتزی خواهد بود. گسترۀ وسیع آثاری که فانتاستیک می‌نامیم فراتر از آنند که یک گونه یا سبک هنری خاص و منفرد را شکل دهند. چنین معنایی می‌تواند در برگیرندۀ تمام گونه‌هایی باشند که تجلی دهنده خیالی از آفریننده‌اند؛ بدین ترتیب بهتر است فانتزی را نه یک سبک یگانه بلکه یک روش یا گونه بدانیم. روش فانتاستیک، می‌تواند در هر گونه یا مکتبی وارد شوند. فانتزی محدودۀ گسترده‌ای را در بر می‌گیرد.
دهخدا فانتزی را چنین ترجمه می‌کند: «فانتزی خیال، وهم، تصور، هوی و هوس، بلهوسی، میل و خواست و خواهش طبع است. لغتی است که ریشۀ فرانسوی دارد. در تداول عامۀ روزنامه‌های امروز نوشته‌ای را گویند که پایبند اصول خاص یک سبک نباشد و نویسنده آن را برای تفنن و تفریح نوشته باشد.»

برش هایی از کتاب