@{{ user_rate = 0 }}

صرف کاربردی: آموزش پیشرفته دانش صرف - جلد اول: فعل، اصطلاحات لفظیروند ها : #کتاب،
خلاصه کتاب

دانش صرف از مهم ترین و ضروری ترین دانش های مورد نیاز برای یک عالم دینی است و هر آن کس که خواهان فهم کلام عرب و متون مقدسی مانند قرآن و روایات می باشد، باید با این علم آشنایی داشته باشد.

اما چگونه می توان این دانش را فرا گرفت که هدف آن محقق شود؟ علم صرف یک علم کاربردی است.
می توان رویکرد کاربردی بودن آموزش را در کتاب پیش رو با مزایایی هم چون: زمینه سازی اولیه برای ورود به درس، بررسی اجتهادی نظرات بزرگانِ علم و استخراج 90 اصل مهم در آن، آموزش در قالب نمودار، معنی شناسی دقیق واژگان قرآن کریم، استفاده گسترده در بحث از مثال های قرآنی و روائی و چندین مزیت منحصر به فرد دیگر بهره مند شد. از همه بهتر و جالب تر، فراهم سازی امکان مباحثه برای هر درس است و کتاب حاضر، فراگیر علم صرف را در این عرصه نیز یاری می نماید.

این کتاب با شبیه سازی قواعد دستوری زبان فارسی در کنار قواعد دستوری زبان عربی، می کوشد یادگیری صرف عربی را برای خواننده مبتدی، آسان و مؤنوس نماید. اصول پذیرفته دانش زبان شناسی در مورد احکام صرفی از لابه لای کتاب های دانشمندان این علم استخراج شده و خواننده با ملاحظه آن ها و بررسی مباحثه های در نظر گرفته شده برای هر درس، علاوه بر آن که توان نقد علمی را در خویش تقویت کرده و به ملکه اجتهاد در دانش صرف دست می یابد، قادر به کشف لطایف معنایی کلمات مترادف دانسته شده، هم چون غفّار و غفور می شود.

می توان همه ی مزایای گفته شده را به عنوان یک متن بی نظیر در آموزش علم صرف برای همه ی سطوح آموزشی در این کتاب تجربه نمود.


برش هایی از کتاب