@{{ user_rate = 0 }}

پویایی جنسی زنانروند ها : #کتاب،

پویایی جنسی زنان

بهزاد رحمتی , مایکل گرشمن 160 صفحه

انتشارات فرهنگ و دانش

مایکل گرشمن، روان‌شناس است.
«پویایی جنسی زنان» کوشیده است با آموزش رضایت جنسی دو سویه، نقشی تعیین‌کننده‌ در پویایی ازدواج ایفا کند.
گرشمن معتقد است زنان باید تا سرحد امکان در راستای خودشناسی، خودکاوی و خودپذیری جنسی سرمایه گذاری کنند تا بدین وسیله هم به نشاط جسمی و روحی نائل شوند و هم اینکه به ماندگاری و پایداری ازدواج کمک کنند. چرا که زنان از رفتارهای جنسی پیچیده‌ای برخوردارند و در عین حال می‌دانیم که زن و مرد از این زاویه درگیر افسانه‌های خانمان‌سوزی هستند که غلبه بر این مشکل بزرگ مستلزم افسانه‌زدایی از کارکردهای جنسی زن است.
«پویایی جنسی زنان» شامل هشت فصل است:
پرسش‌های مرتبط با کارکردهای طبیعی جنسی و مشکلات و اختلالات جنسی زنان؛ رابطه بیماری‌های مزمن با چگونگی تمایلات جنسی؛ ارتباط جنسی در شرایطی خاص؛ روش‌های مختلف درمان اختلالات جنسی؛ واقعیت تحریکات فردی (خودارضایی)؛ هورمون درمانی اختلالات جنسی؛ درمان مشکلات جنسی زنان به طریق طب تجربی و درمان‌های غیررسمی و جمع‌بندی.

برش هایی از کتاب