@{{ user_rate = 0 }}

بزرگترین راز پول درآوردن در تاریخروند ها : #کتاب،

بزرگترین راز پول درآوردن در تاریخ

فرهاد فروغمند , جو وایتلی 116 صفحه

انتشارات انتشارت eft

نویسنده این کتاب ادعا کرده است که: بزرگترین راز پول در آوردن در تاریخ را در این کتاب بخوانید!
نویسنده دکتر جو وایتلی (از شخصیتهای فیلم راز) و این کتاب حاصل یک عمر تجربه وی می باشد. او از هیچ به میلیونها دلار سرمایه دست یافته است. مترجم نیز با به کار بستن توصیه هایی که در این کتاب آمده اند ظرف ده سال گذشته به بسیاری از خواسته های خود رسیده است.

برش هایی از کتاب