@{{ user_rate = 0 }}

آموزش برخط، در آمدی بر آموزش آنلاین در ایران و دنیااز نگاه سیاست‌گذاری حاکمیتیروند ها : #کتاب،

این کتاب در بردارنده مفاهیم آموزش بر خط، فناوری اطلاعات و بررسی تاثیر آن بر روی جامعه می‌باشد. روشن است که در این رهگذر، چالش‌ها، موانع و تهدیدها به همراه فواید و فرصت‌ها به بیان دیگر، "شرایط کنونی" بایستی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان برای رفع موانع و استفاده اثربخش از منابع به منظور بهره‌برداری از فرصت‌ها و چاره‌اندیشی برای تهدیدها و نیز ترسیم بهتر چشم‌انداز و برنامه‌ریزی راهبردی اقدام نمود.

برش هایی از کتاب