@{{ user_rate = 0 }}

چگونه به زبان همسرتان صحبت کنیدروند ها : #کتاب،

چگونه به زبان همسرتان صحبت کنید

مژگان انصاری‌راد , اچ.نورمن رایت 260 صفحه

انتشارات نشر هیرمند

بسیاری از زوج ها به زبانی صحبت می کنند که شیوه و معنای متفاوتی دارد. در نتیجه تداخل ایجاد می شود یا پیام های مخدوش ارسال می کنند. اما نگران نباشید، چنین وضعی مهلک نیست. این کار باعث ایجاد تفاوت بین سلامت روزمرگی و زناشویی می شود.

برش هایی از کتاب