@{{ user_rate = 0 }}

حقیقت بوف کورروند ها : #کتاب،

حقیقت بوف کور

محمدرضا سرشار 318 صفحه

انتشارات کانون اندیشه جوان

«حقیقت بوف کور» نقدی است به قلم محمدرضا سرشار(-۱۳۳۲) بر رمان بوف کور، شاخص‌ترین اثر صادق هدایت(۱۳۳۰-۱۲۸۱) نویسنده معاصر ایرانی.
در بریده‌ای از مقدمه کتاب می‌خوانیم:
«نقد متفاوت اثری که در طی قریب به هفتاد سالی که از انتشار اولیۀ آن می‌گذرد، ده‌ها بار، با کج‌ و بدفهمی و مبالغه‌های شگفت، از سوی برخی از مشهورترین چهره‌های ادبی داخلی و خارجی، موردِ ـ به اصطلاح ـ نقد و تفسیر و تأویل و ستایش قرار گرفته، و این نوشته‌ها، خود به خود، قالبی غیرواقعی ـ همچون یک تابو ـ از آن اثر، در ذهن‌ها ایجاد کرده‌اند، حقیقتاً کاری دشوار است. زیرا، در این قبیل موارد، زحمت چنین منتقدی، چیزی حتی فراتر از مضاعف می‌شود. چه، او، در حین ارائۀ نقد خود، ناگزیر است ذهن مخاطبان خویش را هم، از غلط آموزی‌های منتقدان پیشین پاک کند. انجام چنین کاری نیز، با توجه به این‌که به لحاظ روانی، افراد، معمولاً سخنی را که پیش‌تر ـ آن هم به کرّات و به تواتر ـ شنیده‌اند، اصیل‌تر و صحیح‌تر و قابل اعتمادتر تصور می‌کنند، تقریباً به اندازۀ شکستن یک تابوی مقدس، دشوار است.
زیرا، همان‌گونه که می‌دانیم، هر سخن و نظر متفاوت و جدیدِ حتی درست، ابتدا با تمسخر، سپس با انکار و بعد با تردید افکار عمومی مواجه می‌شود. و تنها در پی از سر گذراندن این مراحل است که امکان دارد ـ به تدریج ـ مورد قبول واقع شود. با این رو، از آنجا که یکی از مهم‌ترین وجوه روشنفکری، ایستادگی در برابر استحمار، و یافتن و رهایی حقیقت از زندان جهل و اوهام و خرافات است، نمی‌توان و نباید از بیم چنان گرداب‌هایی، در ساحل امن سکوت و بی‌عملی ماند، و به سبکباری دل خوش داشت.»

برش هایی از کتاب