@{{ user_rate = 0 }}

ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد دوم): : آشنایی با مهارت‌های کنترل مشاجرات و حل مشکلاتروند ها : #کتاب،

هاوارد مارکمن( -۱۹۵۰)، استاد مطالعات خانواده در دانشگاه دنور امریکا است.
جلد دوم این مجموعه در ارتباط با آشنایی با مهارت‌های کنترل مشاجره‌ها و حل مشکلات است.

برش هایی از کتاب