@{{ user_rate = 0 }}

دو هفته نامه امرداد ـ شماره ۳۲۰ـ ۲۵ اسفند ۹۳روند ها : #کتاب،

دو هفته نامه امرداد ـ شماره ۳۲۰ـ ۲۵ اسفند ۹۳

15 صفحه

انتشارات هفته‌نامه امرداد

دو هفته نامه امرداد ـ شماره ۳۲۰ـ ۲۵ اسفند ۹۳
***
هفته‌نامه امرداد، هفته‌نامه خبری فرهنگی است که با هدف شناسانیدن تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانیان و پژوهش در این زمینه و هرگونه خبررسانی دیگر در تهران تاسیس شده‌است و تا امروز به سراسر جهان ارسال می‌شود و این نشریه مورد علاقه پارسیان و زرتشتیان جهان است که مطالب آن را ترجمه و نقل می‌کنند. امرداد که اکنون هر دو هفته یک بار به چاپ می‌رسد، به تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ، میراث فرهنگی و گردشگری ایران می‌پردازد. مهمترین ویژگی این نشریه، گزینش و بهره‌گیری از واژگان فارسی به جای واژگان بیگانه است. همچنین امرداد، نگاهی فراگیر به تاریخ، فرهنگ و آیین ایران باستان دارد.
حال و هوای امرداد شماره ۳۲۰ نوروزی است. امرداد این شماره با ۱۶ رویه چاپ شده است که ۸ رویه‌ی آن به مناسبت‌های نوروز و زایش اشوزرتشت، ویژه شده است.

برش هایی از کتاب