@{{ user_rate = 0 }}

به دنبال قطعه گمشدهروند ها : #کتاب،

به دنبال قطعه گمشده

شل سیلوراستاین , شورا پیرزاد 48 صفحه

انتشارات نشر ثالث

"قطعه‌ای را گم کرده بود و خوشحال نبود...."
کتاب به دنبال قطعه گمشده یکی از محبوبترین کتابهای شل سیلور استاین نویسنده مشهور آمریکایی است.
شل سیلور استاین یکی از محبوبترین نویسندگان کودک است. "درخت بخشنده"، "بالا رفتن"، "چراغی در زیر شیروانی" شل سیلور استاین از آثاری هستند که از سوی ده ها میلیون کودک در سراسر جهان خوانده شده است. او در برخی از کتاب های کودکان، بویژه در کارهای آغازینش خود را با نام عمو شلبی معرفی کرده است. استاین تا زمان مرگش، می ۱۹۹۹ به نوشتن داستان و نمایش نامه، سرودن شعر و ترانه، طراحی کردن و به گفته خود "لذت بردن از زندگی" ادامه داد.

برش هایی از کتاب