@{{ user_rate = 0 }}

شعر هیئتروند ها : #کتاب،

شعر هیئت

محمدرضا سنگری 152 صفحه

انتشارات انتشارات خیمه

«شعر هیئت» به پژوهش و قلم محمدرضا سنگری(-۱۳۳۳)، شاعر و نویسنده معاصر است و به ساختار ادبی و شعری اشعار به کار رفته در آیین‌های عزاداری عاشورایی و نوحه‌خوانی‌ها می‌‌پردازد.
از ساحت‌ها و قلمروهای شعر دینی و آیینی، هیچ ساحتی از منظر زایایی و البته حضور در مجامع مردمی، هم‌اندازه و هم‌تراز شعر هیئت نبوده و نیست. در روزگار ما، به‌سبب گسترش هیئت‌های مذهبی، اقبال و استقبال به این‌گونه سروده‌ها افزون‌تر شده است و همین بسیاری شاعران شاخص را به این عرصه‌ی فراخ کشانده است.
این کتاب در سه فصل جداگانه به محورهای چیستی، سیر تحول و تطور و ویژگی‌های شعر هیئت می‌پردازد تا با ارایۀ تصویری روشن از این گونۀ شعری، مخاطب را با ابعاد، دقایق و ظرایف آن آشناتر سازد. تردیدی نیست که به‌سبب پویایی، زایایی و وسعت این حوزه و جایگاه و پایگاه مردمی آن، همچنان باب پژوهش در این حوزه مفتوح است و صاحب‌نظران می‌توانند و باید از مناظر و چشم‌اندازهای گونه‌گون به بررسی و تبیین و نقد آن بپردازند تا راهی روشن‌تر و بی‌غبارتر فراروی بهره‌گیرندگان و آفرینندگان این گونۀ شعری باشد. کافی است گسترۀ زمانی شعر هیئت ـ تقریباً عمدۀ ایام سال ـ و گسترۀ موضوعی شعر نیایشی، وعظی تا شعر ستایشی نبوی، علوی، فاطمی، عاشورایی، مهدوی را فرا ذهن و چشم آوریم تا اهمیت کاوش در این زمینه عمیق‌تر و ملموس‌تر باشد. جز این، نمی‌توان انکار کرد که سروده‌های هیئت در طول سال با بیشترین مخاطب (رسانه‌های دیداری و شنیداری) مواجه‌اند و تأثیر ژرفی که بر جان و جهان مخاطب‌ها می‌گذارند هرگز قابل انکار نیست.

برش هایی از کتاب