@{{ user_rate = 0 }}

راز شهرت صادق هدایتروند ها : #کتاب،

راز شهرت صادق هدایت

محمدرضا سرشار 302 صفحه

انتشارات کانون اندیشه جوان

«راز شهرت صادق هدایت» نوشته محمدرضا سرشار(-۱۳۳۲) است.
کتاب راز شهرت صادق هدایت به بررسی شخصیت، آثار، عوامل شهرت و جایگاه صادق هدایت در جامعه فرهنگی و اجتماع ایران معاصر می‌پردازد. در این کتاب محقق کوشیده است بر اساس گفته‌های دوستان و طرفداران صادق هدایت و برخی سرشناسان جریان طیف روشنفکری معاصر، نکته‌های مغفولی از نحوه به شهرت رسیدن صادق هدایت و افرادی مانند او را بیان کند. در این کتاب شیوه و چگونگی تربیت خانوادگی، ویژگی‌های فردی، عوامل تأثیرگذار خارجی و محیطی و... که در تکوین و شکل‌گیری شهرت صادق هدایت تأثیرگذار بوده‌اند، به‌روشنی مورد بازکاوی و استدلال قرار گرفته و برای مستندسازی متن از منابع متعددی که طی نیم قرن اخیر منتشر شده‌اند، استفاده شده است.
در بریده‌ای از مقدمه ویراست دوم کتاب می‌خوانیم:
«در مورد صادق هدایت، تا سال ۱۳۸۱ و به رغم تلاش‌های مجدانه و پیگیر عدۀ قابل توجهی از همفکران او در داخل و خارج کشور، وضع به همین صورت بود. اما همان‌گونه که برای نخستین بار، بی. بی. سی. رادیوی استعماگر پیر کهنه‌کار - بریتانیای کبیر - در پی طرحی سنجیده و حساب‌شده، هدایتِ در آن زمان کاملاً گمنام، افسرده و بی‌خواننده را، یک‌شبه به اوج قلۀ شهرت در داخل کشور رساند، این بار نیز (در سال ۱۳۸۱) ، مغزهای متفکر پشت پردۀ آنان، به این نتیجه رسیدند که زمان احیای این نویسندۀ به حاشیه رانده‌شده، و بهره‌برداری مجدد از او در جهت اهداف استعماری‌شان فرا رسیده است.
بنابراین، به بهانۀ بزرگداشت یکصد‌مین سال تولد، رادیو بی. بی. سی. او و آثارش را از قفسه‌های گردگرفتۀ ادبیات داستانی معاصر ایران بیرون کشید، غبارزدایی کرد، و به طرح دوباره‌شان پرداخت. از این سو، در داخل نیز، کسانی که خود را فرزندان معنوی و ادامه‌دهندگان راه او می‌دانستند و نام و آوازه و رونق کسب و کارشان به این امر بستگی بسیار داشت، دنبالۀ کار را گرفتند.»

برش هایی از کتاب