@{{ user_rate = 0 }}

جادوی مهارت های کلامیروند ها : #کتاب،

جادوی مهارت های کلامی

علی اکبر حسن زاده 104 صفحه

انتشارات انتشارات پلک

بکارگیری مهارتهای کلامی با آدمیان در مسیر زندگی، خلق خوش می آفریند و ارتباطات انسانی را در جهت فرایندهای مثبت آن افزایش داده و ما را به فهم وقایع پیرامون مان سوق می دهد و به درک واقعی در معنای زندگی می رساند.

قوه ی ادراک در مهارت های کلامی، ماحصلی از ذهنی صلح آمیز ما است، تمام تعارضات ما در زندگی روزمره به خاطر عدم توانایی است که در تفهیم و تفهم داریم، سوء تفاهمات در ارتباطات گفتاری، و با هم بودن بین ما و دیگران را به رکود می کشاند.

شخصیت ما همیشه در گرو ارتباطات کلامی و عصاره ای برگرفته از روح ماست که از منظر چشم مان می درخشد و از طریق صدایمان پخش می شود و در سکوت و رفتارمان آشکار می گردد و آنگاه خود را به گوش شنوندگان مان می رساند و با روح آنها هم پیمان می شود تا عشق به زندگی مشترک را مهیا سازد و از من، ما های بسیار بزرگی سازد تا چرخه زندگی انسانی با قدرت تر به حرکت درآید.

این کتاب برگی است از دو کتاب دیگر به نام های:

۱- روانشناسی کلام در ادبیات گفتاری

۲- فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعی

برش هایی از کتاب