@{{ user_rate = 0 }}

با فرزندان در اینترنتروند ها : #کتاب،

آشنایی با خطرات و ملاحظات اینترنتی، روش های توصیه شده برای پرورش فرزندان و معرفی راهبردهایی برای حل مسائل بنیادی و کلیدی، موضوعاتی‌ست که در این کتاب به آن ها توجه شده است. با آموزش شیوه های استفاده صحیح و ایمن از ابزارهای دیجیتال علاوه بر استفاده و لذت بردن از آن ها، می توان از آسیب ها نیز در امان بود.

برش هایی از کتاب