@{{ user_rate = 0 }}

روان‌شناسی کلام در ادبیات گفتاریروند ها : #کتاب،

روان‌شناسی کلام در ادبیات گفتاری

علی اکبر حسن زاده 124 صفحه

انتشارات انتشارات پلک

صدا، آوایی است پرانرژی و برگرفته از بطن زمان، طنین افکن و با معنا، بیانگر احساسات و عواطف انسانی در ارتباطات کلامی و درنهایت عصاره‌ای است برای هم زیستی و هم معنایی با دیگران در عطف زندگی مشترک و هم آوایی اجتماعی، و آهنگ صدا از کیفیت صوت کلام و طنین آن رنگ می‌گیرد و زیر و بم‌اش موجب جذابیت پیام می‌شود و زیبایی و صلح درون را درحقیقت وجود ایجاد می‌کند، و صوت خوب و آرامش بخش در کلام، اشتیاق را برای شنیدن سخن افراد پیرامون بر می‌انگیزد و درنهایت هم بستگی و پیوستگی را در زندگی خانوادگی و اجتماعی برقرار می‌کند، و زنجیره گفتار در مسیر ارتباطات کلامی، شخصیت ذاتی و درون اجتماعی ما را در برمی‌گیرد و معیارهای انسانی را که تعیین کننده‌ی رفتار آدمی در موفقیت و عدم موفقیت ما است، به ظهور می‌رساند.

درخط سیر مطالعه این کتاب بسیار مفید و ارزنده، شما با پاره‌ای از عبارات برجسته از نظر مفهومی به طور مکرر در قالب‌های گوناگون روبرو می‌شوید.

این کتاب جزیی است از دو کتاب دیگر به نام های :

• جادوی مهارتهای کلامی در ارتباطات موثر

• فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعی

برش هایی از کتاب