@{{ user_rate = 0 }}

زوج‌های میان فرهنگی : چالش‌های روانشناختی ‌زوج‌های میان فرهنگی و راهکارهای حفظ و بهبود روابطروند ها : #کتاب،

بخشی از مقدمه مترجم کتاب: کتاب حاضر که از سوی چند تن از محققین برجسته حوزه روانشناسی اجتماعی نگاشته و جمع آوری شده است، در صدد بیان چالش‌های روانشناختی زوج‌های میان فرهنگی و میان نژادی می‌باشد. پژوهشگران عرصه روانشناسی اجتماعی، پدیده زوج‌های میان فرهنگی را به عنوان پدیده ای نوظهور می‌دانند که حاصل بروز تغییرات اساسی در ساختار و رویکردهای جهان بینی در عصر معاصر می‌باشد. اگرچه پژوهشگران به نقد این تغییرات نمی پردازند، اما ناگزیر به تحلیل نتایج خوشایند یا ناخوشایند آن هستند...

برش هایی از کتاب