@{{ user_rate = 0 }}

جریان شناسی مخالفان سقیفه (گونه شناسی و شخصیت شناسی)روند ها : #کتاب،
خلاصه کتاب

سقیفه رویدادی بود که سرنوشت جامعه اسلامی پس از پیامبر را به طرز چشم گیری تغییر داد.
بی تردید این واقعه سرنوشت ساز، ریشه ها و سوابقی بس تامل برانگیز دارد، که در نهایت منجر به این واقعه شد.
در چند روز پس از سقیفه با اغراض مختلف با اغلب اهل مدینه بیعت صورت گرفت اما عده ای از همان اول ندای مخالفت را سردادند.
قدرت حاکمه بر آن شد تا به هر نحو ممکن در مقابل مخالفین ایستاده و ریشه آنان را بخشکاند.
در این حادثه چند جریان قابل شناسایی است که این نوشتار وظیفه بررسی آن را برعهده دارد:

1. جریان بنی امیه
2. جریان انصار
3. جریان حامیان امام علی علیه السلام
4. جریان بنی هاشم
5. جریان مانعین زکات


برش هایی از کتاب