@{{ user_rate = 0 }}

خو‌ش‌بینی آموخته شدهروند ها : #کتاب،

خو‌ش‌بینی آموخته شده

مارتین سلیگمن , رامین کریمی , الهام افراز 168 صفحه

انتشارات بهار سبز

بسیاری از کسانی که گمان می کنند آدم های خوش بینی هستند در حقیقت افراد بدبین و پر استرسی هستند که ممکن است به آسانی افسردگی و سایر اختلال های روانی مبتلا شوند. دیدگاه جنجالی خوش بینی آموخته شده که پروفسور مارتین سلیگمن مطرح ساخته به عنوان یکی از جدیدترین دیدگاه ها در روانشناسی شناختی است که توانسته نظر بسیاری از افراد مشهور در روانشناسی معاصر از جمله آلبرت الیس، آیرون بک و سایرین را به خود جلب نماید.

دکتر سلیگمن به عنوان یکی از موفق ترین روانشناسان معاصر در رویکرد روانشناسی مثبت نگر و بویژه خوش بینی آموخته شده به سادگی هر چه تمام تر دیدگاهی پست مدرن را به خواننده آموزش می دهد. اگر می خواهید از جدیدترین نظریه های مربوط به زندگی شادمانه آگاه شوید خواندن این اثر را پیشنهاد می کنیم.

برش هایی از کتاب