@{{ user_rate = 0 }}

هفتاد سال عاشقانه: تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست و چهار شاعر از ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰روند ها : #کتاب،

رمز و راز هفتاد سال عاشقانه‌ی معاصر، رمز و راز رابطه‌ی همه‌ی انسان‌هایی است که به گونه‌ای عاشق شده‌اند و به معنایی عشق ورزیده‌اند. از یافته‌های خویش در سرزمین عشق سخن گفته‌اند. هم از آن رابطه‌ی محدود و خط ارتباطی ساده اثر نشان دارد و هم از رابطه‌ی فراگیر که همه‌ی خطوط هستی را به عاشق و معشوق می‌پیوندد. شعر عاشقانه فراگیر از سلوکی فراگیر نشأت می‌گیرد. خاصیت این شعر و این سلوک، گذشتن از مرزها و موانع است. سرایت از حدود است. جریان یافتن و در برگرفتن است. سیالیت محض است.

برش هایی از کتاب