@{{ user_rate = 0 }}

خورشید در مشتروند ها : #کتاب،

خورشید در مشت

عبدالرحیم سعیدی‌راد 410 صفحه

انتشارات کانون اندیشه جوان

«خورشید در مشت» مجموعه شعر و مجموعه مقالاتی با موضوع بیداری اسلامی با گردآوری عبدالرحیم سعیدی‌راد(-۱۳۴۶) است.
در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم:
در تمام دوره‌های شعر فارسی از سبک خراسانی و عراقی تا مکتب وقوع و سبک هندی و تا دورۀ بازگشت و شعر مشروطه و تا ادبیات عصر انقلاب اسلامی، همواره ادب مقاومت به‌عنوان ادبیاتی پرتکاپو و زنده حضوری فعال داشته است، اما به باور هر اهل فکر و باوری، ادبیات این سال‌ها، ادبیاتی است که به‌تمامی با ادب مقاومت گره خورده است و در هیچ دوره‌ای این همه شعر و حکایت و داستان و ... در موضوع ادبیات مقاومت آفریده نشده است.
ادبیات انقلاب اسلامی درختی است که اگرچه از عمرش فقط چنددهه می‌گذرد، به‌اند‌ازۀ چند قرن قد کشیده است و شاخه‌های بالنده و بزرگ با میوه‌های رنگین و آبدار، این درخت را تماشایی کرده است؛ تا جایی که تنومندترین شاخۀ این درخت شاخۀ ادبیات مقاومت است. ادب مقاومت ریشه در حماسه‌های جاودانی چون اسطوره‌های دینی و ملی ما دارد. ادب مقاومت ما از جادۀ خونین عاشورا و کربلا عبور کرده است.
در یکی از سروده‌های آمده در کتاب می‌خوانیم:
از همان راهی که آن را بسته‌اید
بی‌گمان یک روز می‌آید بهار
برخلاف میلتان رد می‌شود
از میان سیم‌های خاردار
بر خلاف میلتان گل می‌کند
در گلوی بلبلان آوازها
لاله می‌روید هزاران، زرد و سرخ
در کنار چکمۀ سربازها
ابر‌های تیره باران می‌شوند
آسمان پر می‌شود از شعر و رنگ
هیچ کاری بر نمی‌آید دگر
از غل و زنجیر، از دست تفنگ
مطمئن باشید ‌این کوه یخی
فتح خواهد شد به دست آفتاب
پیش چشم مات و مبهوت شما
می‌شود برف مسیر عشق، آب

برش هایی از کتاب