@{{ user_rate = 0 }}

آن بیست و سه نفرروند ها : #کتاب،

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف‌زاده , احمد گنجی 0 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

کتاب صوتی «آن بیست و سه نفر» نوشته احمد یوسف‌زاده گوشه‌ای از ۹ سال اسارت نویسنده در جریان جنگ تحمیلی در عراق را روایت می‌کند. احمد یوسف‌زاده که در آن زمان نوجوانی بیش نبوده به همراه ۲۲ تن از دیگر اسیران که همه ۱۳ تا ۱۷ سال بودند برای ملاقات با صدام انتخاب می‌شوند، دیداری که از آن به عنوان یکی از مهمترین وقایع این جنگ هشت ساله یاد می‌شود چون صدام قصد داشت از این دیدار به عنوان جنگی روانی استفاده کنند اما این نوجوانان ورق را برگرداندند.

برش هایی از کتاب