@{{ user_rate = 0 }}

جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی آموزشیروند ها : #کتاب،

جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی آموزشی

شراره حبیبی 167 صفحه

انتشارات آوای نور

از مقدمه کتاب: جمعیت‌شناسی به عنوان یکی از مبانی عمده برنامه‌ریزی در جوامع امروزی شناخته شده است، یعنی براساس اطلاعات جمعیتی است که برنامه‌ریزان می‌توانند در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی طرح‌هایی را ارایه دهند. اگرچه مطالعه علمی جمعیت از نیمه‌ دوم قرن نوزدهم آغاز شده است. موضوع جمعیت در تمدن‌های قدیمی نیز مطرح بوده و در حال حاضر در کشورهای پیشرفته صنعتی و در کشورهای در حال توسعه، شناخت جمعیت را اساس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده‌اند.

برش هایی از کتاب