@{{ user_rate = 0 }}

نشانه‌های اسرار آمیز ، نمادهای مقدسروند ها : #کتاب،

«نشانه‌های اسرار آمیز، نمادهای مقدس» با گردآوری محمدرضا رضایی (-۱۳۴۹) است. این کتاب مجموعه‌ای از نمادها و نشانه‌های رایج در گذشته و امروز جهان را به همراه پیشینه تاریخی و خاستگاه مفهومی آنها بررسی می‌کند.

برش هایی از کتاب